Passanten regeling

Wat zijn Passanten.

Onder passanten verstaan wij schippers die hun schip in de museumhaven willen afmeren en die geen ligplaats contract met de Vereniging Museumhaven Amsterdam hebben afgesloten.

Bij het afmeren dient men zich direct bij de havenmeester of diens vervanger te melden. Deze bepaalt of het schip als passant kan worden aangemerkt en wijst een ligplaats aan.

Als passant kunnen worden aangemerkt.

  • Leden van de VMA met een in het register van de VMA opgenomen schip.
  • Leden en niet-leden van de VMA met een historisch schip dat op het eerste gezicht voldoet aan de eisen betreffende oorspronkelijke staat. (zgn. honderd meter schouw)

Regelingen.

De passant wordt door het innemen van een ligplaats gebonden aan de bepalingen van het havenreglement en wordt verondersteld bekend te zijn met bedoelde bepalingen.

De belangrijkste artikelen uit het havenreglement zijn:

  • De VMA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig eigendom van de passant, diens gezinsleden, personeel of gasten, noch voor schade aan personen of zaken toegebracht door welke oorzaak ook.
  • Zaken van de ligger, diens gezinsleden, personeel of gasten bevinden zich voor hun rekening en risico in de haven.
  • De ligger is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook welke door toedoen of nalatigheid van hem, diens gezinsleden, personeel of gasten wordt veroorzaakt.
  • Het schip van de passant dat afmeert in de museumhaven moet voldoende verzekerd zijn voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor schade aan derden.
  • Het schip van de passant dient aan de veiligheidseisen te voldoen zoals deze door de brandweer en de verzekeringsmaatschappijen gesteld worden. (o.a. gasinstallatie en brandblussers)
  • Aan het ligplaats nemen of genomen hebben als passant in de Museumhaven kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het afmeren als passant is een tijdslimiet verbonden.

Passanten kunnen gedurende maximaal vier weken per kalenderjaar in de museumhaven een ligplaats nemen, waarvan maximaal twee weken achter elkaar.

Door de havenmeester of diens vervanger wordt bepaald hoe lang men per keer als passant ligplaats kan nemen.

Liggeld.

De passant is liggeld verschuldigd. Hierbij gelden de tarieven zoals beschreven in Liggeld Museumhaven Amsterdam.

Het liggeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan aan de havenmeester of diens vervanger.

Leden van de VMA kunnen één week gratis in de haven ligplaats nemen als passant indien zij meer dan een ½ jaar lid zijn.

Als u geen lid bent en u wilt ons binnenkort bezoeken dan is het dus verstandig om nu lid te worden.

Drinkwater.

De VMA beschikt over een waterslang. Indien gewenst kunt u in overleg met de havenmeester of diens vervanger gebruik maken van deze slang om water te laden.

De waterslang moet na het waterladen direct opgeborgen worden.

Elektra.

Indien u elektra nodig heeft zult u met één van de havenliggers in contact moeten treden om ergens een draadje in te prikken. De afrekening moet u met de betreffende havenligger regelen. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de havenmeester voor een regeling.

Huisvuil.

Op de kade staat een vuilcontainer, welke u kunt gebruiken om huisvuil in te deponeren. In geen geval mag daar chemisch afval en/of grofvuil in gedeponeerd worden! Ook het naast de container zetten van bijv. bussen met afgewerkte olie en/of accu’s is niet toegestaan.

Werkzaamheden.

Het is tijdens het verblijf als passant, niet toegestaan om grote reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden aan het schip uit te voeren, behoudens met toestemming van de havenmeester of diens vervanger.

Kade.

Het is niet toegestaan de kade en/of steiger oneigenlijk te gebruiken.

Schip niet onbeheerd achterlaten.

Het is in principe niet toegestaan het schip ’s nachts onbeheerd achter te laten. Mocht u om dringende redenen het schip toch onbeheerd achter moeten laten, dan bent u verplicht de havenmeester of diens vervanger hierover in te lichten en een adres en/of telefoonnummer achter te laten waar u bereikbaar bent.