Verzegeling vuilwatertank

De FVEN roept booteigenaren op om te reageren op het Besluit Activiteiten Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot het verzegelen van de kranen van vuilwatertanks. De invoering, gepland voor 1 juli 2022, gaat volgens de FVEN te snel. Gepleit wordt voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar.

In de Tweede kamer is onlangs een motie aangenomen om de afvoerkraan van de vuilwaterkraan van pleziervaartuigen te verzegelen. De invoering ervan is gepland op 1 juli 2022. Dit is volgens de FVEN veel te snel.

Het lozen van toiletwater is al sinds 2019 verboden. Maar handhaving is al jaren een probleem. Daarom heeft D66 kamerlid Tjeerd de Groot een motie in de Tweede Kamer ingediend om de afvoerkraan te verzegelen. Deze motie is aangenomen en de invoering is gepland op 1 juli 2022.

Uitzonderingen voor Varend Erfgoed
Als in het Besluit lozen buiten inrichting wordt verwezen naar de Wet op de pleziervaartuigen kan geconcludeerd worden dat schepen, die niet onder die wet vallen dus ook niet onder het Besluit zullen vallen.
Dat geldt in ieder geval voor schepen < 2,5 meter en > 24 meter. Bij eerder onderzoek hiernaar zijn er tot nu toe geen andere regels gevonden voor deze categorieën pleziervaartuigen. De Wet pleziervaartuigen stelt in art 2 dat voor zover het ontwerp- en bouwvoorschriften betreft er uitzonderingen zijn. Het is een interpretatie van de wet dat deze bouwvoorschriften ook voor de aanwezigheid van een vuilwatertank en een afsluiter op de buitenboordleiding geldt. Als dat zo is zijn wedstrijdvaartuigen (inclusief traditionele wedstrijdvaartuigen), historische vaartuigen en replica’s die vóór 1950 zijn gebouwd en voor eigen gebruik gebouwde vaartuigen uitgezonderd.

Het is niet uit te sluiten dat een aantal behoudsorganisaties ook schepen vertegenwoordigen die ná 1950 zijn ontworpen en gebouwd. Bij het bepalen van de uitzondering geldt alleen de wettekst en zijn opname in het RVEN als Varend Monument of Varend erfgoed of enige andere door FVEN gehanteerde definitie niet van belang. Conclusie is dat voor een groot deel van de achterban regels met betrekking tot lozen van vuilwater en daaropvolgend de verplichting om de vuilwatertank te verzegelen juridisch niet aan de orde lijkt.
Hierbij lijkt de waarschuwing op zijn plaats dat niet bekend is of hierover jurisprudentie bestaat.

Op dit moment zijn er logistieke problemen voor de invoering op zo’n korte termijn. Zo zullen de vuilwatertanks leeggepompt moeten worden bij afvoerstations. Op dit moment zijn er daar veel te weinig van. Op havens die ze wel hebben staan de stations vaak op lastig bereikbare plekken en werken niet naar behoren. Het Ministerie stelt daarnaast voor om aan boord van pleziervaartuigen zuiveringsinstallaties te plaatsen, maar die zijn nog in ontwikkeling en niet te koop.

Overgangstermijn
Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties, waaronder het Watersportverbond, de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM), maakt zich niet alleen zorgen over de uitvoerbaarheid van het besluit. Het voorziet dat het de pleziervaart op hoge kosten jaagt. Zij pleiten daarom voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar om te zorgen dat er voldoende afvoerstations komen. Ook moeten er nog betaalbare zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn.