Liggeld Amsterdam mag toch omhoog

Woonbootbewoners hebben bot gevangen bij de rechter over de verhoging van het liggeld. In vergelijking met 2019 is het tarief vorig jaar zo goed als verdubbeld.

Voor sommige woonbootbewoners leidt de door de gemeenteraad vastgestelde verhoging tot financiële problemen. Tot en met 2019 bedroeg het liggeldtarief 6,67 euro per vierkante meter. Sinds vorig jaar is dat 13 euro voor schepen in de stadsdelen centrum, oost, zuid en west en 11 euro daarbuiten. Door de verhoging stijgen de woonlasten voor woonbootbewoners gemiddeld 100 euro per maand.

Vorig jaar vertelde Michel Groen dat zijn liggeld van 1500 naar bijna 3000 euro is gegaan. Een bedrag dat hij niet zomaar kan ophoesten. Dat is een probleem waar meer woonbootbewoners mee kampen. Daarom stapten zij gezamenlijk naar de rechter. Volgens veel woonbootbewoners is het onderhoud van een woonboot al duur en is het niet duidelijk waar de liggeldverhoging voor wordt gebruikt.

De rechtbank oordeelt echter ‘dat de gemeenteraad bij het voorbereiden en vaststellen’ van de verhoging ‘de negatieve gevolgen’ heeft beoordeeld en ‘dat hun belangen meegewogen zijn’. De rechtbank wil daarom niet op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten en de verhoging terugdraaien. Dat zou alleen kunnen als ‘het tarief leidt tot een onredelijk en willekeurige belastingheffing’ die verkeerd is uitgepakt en die de raad ook niet voor ogen had, maar daar is volgens de rechter in dit geval geen sprake van.

Een van de eisers zei op de zitting dat het redelijker te vinden als bij de vaststelling van het precariotarief rekening wordt gehouden met de draagkracht van de woonbootbewoner. De rechter schrijft echter in het vonnis dat dit volgens de Gemeentewet niet toegestaan is en daardoor niet mogelijk is. De woonbootbewoners hebben nu hun hoop gevestigd op de formerende partijen om de verhoging alsnog terug te draaien.

Sander Rutten, voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA), trok voor het proces samen met vier andere woonbootverenigingen op om het precariotarief aan te vechten. Samen vormden ze de Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA). Hij noemt de beslissing van de rechter teleurstellend. “We hadden de hoop gekregen dat de rechterlijke macht het besluit zou terugdraaien en tegen de gemeenteraad zou zeggen dat ze nog eens kritisch naar het besluit moeten kijken”.

Rutten zegt nu terug te gaan naar de politiek. “Voor kerst is een motie aangenomen om te kijken of er middels huur of erfpacht een alternatief moet komen voor precario dat meer ligplaatszekerheid biedt. Dan zijn de woonbootbewoners niet meer vogelvrij. Dus het is nu afwachten hoe de formatie loopt en of ze het wegschrijven of echt gaan opschrijven in een coalitieakkoord. We hopen dat de formerende partijen ons nog tegemoet komen”.