Procedure toelating Museumhaven Amsterdam

Dit reglement is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de inschrijving in het schepenregister van de Museumhaven Amsterdam en aan toelating als havenligger in de Museumhaven.

Wanneer deze reglementen en de statuten of overige reglementen onderling tegenstrijdig zijn beslist het bestuur.

Inleiding

 • Doelstellingen van de Museumhaven Amsterdam. Het behoud en de restauratie van historische schepen die beeldbepalend zijn geweest voor de Nederlandse wateren en waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven. Het scheppen van faciliteiten voor restauratie en behoud in een voor deze schepen karakteristieke omgeving. Het bieden van een wisselende collectie in de Museumhaven Amsterdam.
 • De Museumhaven. De Museumhaven heeft een contract met de gemeente t.b.v. het beheren van de ligplaatsen aan de oostzijde van de IJtunnel. De Museumhaven heeft met elke havenligger een ligplaatscontract gesloten. De daadwerkelijke ligplaats wordt aangewezen door de daartoe aangestelde Havenmeester. Door de komst van nieuwe schepen of andere redenen kan de Havenmeester een schip een andere ligplaats toewijzen.
 • Ligplaatsen. De ligplaatscontracten zijn op naam en bij verkoop komt de rechtsgeldigheid op de ligplaats te vervallen. Wanneer een schip wordt verkocht dient de eigenaar voor de datum van overdracht het schip uit de haven te verwijderen. Ligplaatsen in de Museumhaven van de VMA zijn niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.
 • Schepenregister. In het Schepenregister van de Museumhaven Amsterdam kunnen voormalige Bedrijfsvaartuigen ouder dan 50 jaar worden opgenomen waarmee op de Nederlandse wateren enig bedrijf is uitgevoerd en/of typerend was binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw en waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven. Dit gebeurt op basis van een schouw m.b.v. door de Museumhaven vastgestelde criteria voor inschrijving in het schepen register. Het register wordt beheerd door de secretaris en de betreffende eigenaar krijgt een bewijs van inschrijving.
 • De Schouwcommissie. Het bestuur benoemd op grond van vermeende deskundigheid leden van de Schouwcommissie. Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden.
 • Lidmaatschap. De vereniging kent gewone leden en (aspirant) havenliggers.
  • Een lid is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die door schriftelijke aanmelding de wens te kennen heeft gegeven tot de vereniging te willen toetreden en door het bestuur als lid is toegelaten. Bij niet-toelating moet de secretaris de redenen mededelen aan degene die zich heeft aangemeld en hem wijzen op de verschillende beroepsmogelijkheden.
  • Een havenligger is een lid van de vereniging waarvan het schip in het schepenregister is opgenomen en dat een ligplaats met ligplaatscontract heeft in de haven van de vereniging, alles overeenkomstig de bepalingen van het havenreglement.
  • Een aspirant havenligger is een lid van de vereniging waarvan het schip in het schepenregister is opgenomen. Dit lid heeft (nog) geen ligplaats met ligplaatscontract in de haven van de vereniging.

Tot de taken van de Schouwcommissie behoren:

 • Het beoordelen van schepen aan de hand van Criteria voor inschrijving in het schepen register
 • Het schouwen van schepen aan de hand van het standaardformulier Museumhaven Amsterdam
 • Het uitbrengen van advies aan het bestuur betreffende opname van een schip in het register van de vereniging

De specifieke Criteria voor inschrijving in het VMA-register die worden gehanteerd door de werkgroep Criteria zijn openbaar en worden opgesteld door het bestuur in overleg met de Schouwcommissie met goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Toelating van nieuwe schepen

Voor aanvraag van een ligplaats in de museumhaven gelden de volgende voorwaarden:

 • Lid zijn van de Vereniging Museumhaven Amsterdam. (Hier aanmelden)
 • Eigenaar zijn van het schip waarvoor men een aanvraag indient.

Bij een aanvraag worden de volgende stappen genomen:

 • Het indienen door de aanvrager aan het bestuur van:
  • het volledig ingevulde formulier ‘Aanvraag voor een ligplaats in de museumhaven
  • tenminste twee foto’s met een overzicht van het voor- en achterschip.
  • Een restauratieplan met tijdschema en schatting van de einddatum van de restauratie, waarin tevens aannemelijk wordt gemaakt dat, uitgaande van de actuele stand van zaken, het schip binnen een aanvaardbare periode aan de criteria voor opname zal voldoen en waarin wordt aangegeven hoe de restauratie zal worden gedaan.
  • een verklaring van eigendom (bijv. een uittreksel uit het kadaster).
  • een verzekeringsbewijs
 • Het overmaken van de kosten voor de schouw door overboeking van € 40 naar rekening NL94 SNSB 0773 2662 67 tnv Vereniging Museumhaven Amsterdam onder vermelding van “Schouwkosten” + naam en type schip.
 • Zodra deze bescheiden en het bedrag zijn ontvangen wordt de aanvraag  op de eerstvolgende bestuursvergadering van de Museumhaven Amsterdam in behandeling genomen en, wanneer de aanvraag volledig is, doorgestuurd naar de Schouwcommissie.
 • De ingediende stukken worden door de Schouwcommissie beoordeeld (“papieren schouw”). Op grond van de papieren schouw kan de Schouwcommissie, met redenen omkleed, adviseren de aanvraag niet in behandeling te nemen. De eigenaar wordt dan schriftelijk door het bestuur van het besluit op de hoogte gebracht en de schouwkosten worden terugbetaald. De aanvrager kan hiertegen bezwaar aantekenen.
  Bij een positieve beoordeling wordt door tenminste twee leden van de Schouwcommissie een bezoek gebracht aan het schip en de eigenaar. De aanvraag wordt door de Schouwcommissie als geheel nabesproken. De Schouwcommissie legt haar bevindingen en advies neer in het schouwformulier en legt dit voor aan het bestuur.
 • De bevindingen en het advies van de Schouwcommissie worden in de eerstvolgende bestuursvergadering na de schouw besproken. In ieder geval wordt binnen zes maanden na binnenkomst van de aanvraag, een besluit genomen of het schip kan worden opgenomen in het schepenregister. Dit kan ook wanneer de restauratie nog niet (volledig) is voltooid. De eigenaar wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over het besluit. Substantiële verbouwingen dienen te worden gemeld. Tegen bestuursbeslissingen op grond van het advies van de werkgroep criteria staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

Toekenning van een ligplaats in de Museumhaven Amsterdam

De voorwaarden zijn:

 • Het schip is ingeschreven in het Schepenregister

Het bestuur maakt een afweging tussen de verschillende schepen die in het Schepenregister zijn opgenomen. Het bestuur neemt bij de keuze onder meer de volgende punten in haar afweging mee. De weging van de diverse punten wordt door het bestuur gedaan en vastgelegd in de notulen van de vergadering. Hierin worden meegenomen:

 • Het advies van de Schouwcommissie
 • De afmetingen van het schip
 • Diversiteit: Om een zo divers mogelijk beeld aan scheepstypen te kunnen presenteren is bij aanname van nieuwe schepen het streven naar diversiteit aan scheepstypen binnen de collectie van de VMA-haven een belangrijk uitgangspunt. De nadruk ligt daarbij op binnenvaart en kustvaart, incl. visserij en sleepboten. Wanneer er een keuze is tussen meerdere schepen geniet het scheepstype dat niet of ondervertegenwoordigd is in de haven de voorkeur. Diversiteit is een zwaarwegend criterium en kan de fase van restauratie overtreffen
 • De staat van restauratie: Conform de doelstelling van de VMA – behoud en restauratie van historische schepen – wil de VMA ook expliciet kansen bieden aan eigenaren van schepen die nog in de restauratiefase verkeren. Wanneer een schip nog in het beginstadium van restauratie is, moet beoordeeld worden of het aannemelijk is dat de eigenaar in staat is het restauratieplan uit te voeren en/of de uitvoering van het restauratieplan binnen een afzienbare periode zal leiden tot een voor het bestuur acceptabele staat van het schip. Daarbij wordt – indien mogelijk – gekeken naar restauratieklussen die al verricht zijn binnen een bepaalde periode
 • Met het oog op het aanzien van de Museumhaven wordt steeds binnen de haven een balans gezocht tussen schepen die nog in de restauratiefase verkeren en schepen waarvan de restauratie al is voltooid
 • De mate waarin de eigenaar blijk geeft van affiniteit met de doelstellingen van de Museumhaven Amsterdam en met historische varende schepen, en ook zelf enig restauratiewerk kan uitvoeren of tenminste inzicht heeft in wat het restaureren en beheer van een historisch schip met zich meebrengt. Deze affiniteit moet duidelijk worden in het gesprek met het bestuur.

Indien het schip geschikt wordt bevonden wordt de eigenaar van het betreffende schip uitgenodigd voor een gesprek met (een afvaardiging van) het bestuur. Enerzijds zal het bestuur de aanvrager in dit gesprek duidelijk maken wat het betekent om havenligger te zijn bij de Museumhaven Amsterdam. Anderzijds wil het bestuur inzicht krijgen in de affiniteit van de eigenaar met varende historische bedrijfsvaartuigen en achterhalen in hoeverre de restauratie haalbaar is. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: het bespreken van het schouwrapport en het restauratieplan, het op de hoogte stellen van de doelstelling van de VMA en de rechten, plichten en verwachtingen die daaruit voortvloeien.

Het bestuur neemt op grond van dit gesprek en de weging van bovenstaande punten een besluit over de toelating van het schip tot de haven. Dit besluit wordt in ieder geval binnen twee maanden nadat bekend is dat er een ligplaats in de haven vrij komt genomen. De secretaris brengt de eigenaar hiervan schriftelijk op de hoogte en draagt zorgt voor het ondertekenen van het contract nadat de penningmeester zorg heeft gedragen voor het innen van de waarborgsom van 450 euro. De Havenmeester zorgt voor een plaats in de haven.

Wanneer de keuze uit meerdere schepen moet worden gemaakt, krijgen de overige aanvragers een bericht dat de keuze dit keer niet op hun schip is gevallen.

De lijst met aanvragen voor opname in het schepenregister en voor een ligplaats is voor ieder lid op elk moment op te vragen bij de secretaris van de Museumhaven Amsterdam.